ORGANIZATION MANAGEMENT Of  CSC COMPLEX

ທ່ານ ຈັນທະໜອມ ພົມມະນີ

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ ນາງ ດາລັດພົມມະນີ

ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ

Mrs.Delaya SYVATTHANANON

Secretary

ທ່ານ ພູວັນ ບຸດດາຄຳ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ,

ພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ທ່ານ ເກົ້າກິດ ສີທອງ

ຫົວໜ້າພະແນກຈັດຊື້

ທ່ານ ນາງດາລີ ວັດທະນາ

ຮອງອຳນວຍການ ບັນຊີການເງິນ

ທ່ານ ວິສຸກ ວັດທະນາ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານງານ

ທ່ານ ນາງ ຄົນຕັນ ພຸດທະວົງ

ຫົວໜ້າພະແນກ ບັນຊີ-ການເງິນ

ທ່ານ ລິດຖິໄຊ ຫານໂຍທີ

ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ

ທ່ານ ວົງສະກຸນ ບຸນ

Div. Shipping Freelance

ທ່ານ ຄຳດີ ທວັນນະບົວທອງ

Shipping

ທ່ານ ນາງ ສຸດທິນີ ສັງຄະລັກ

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ

        ບຸກຄະລາກອນ

ທ່ານ ບຸນປະເສີດ ສີລິວັດ

ຫົວໜ້າພະແນກຂາຍສົ່ງ

ທ່ານ ອະພິໄຊ ອະນັນສະຖິດ

ຫົວໜ້າພະແນກໄອທີ

ທ່ານ ນິຊະຫວັດ ບຸນປະຖຳ

ຫົວໜ້າພະແນກສາງ

ທ່ານ ບຸນເລີດ ຊະນະລິດ

ຫົວໜ້າພະແນກຂາຍໂຄງການ

ທ່ານ ແສງຕາວັນ ວັດທະນາ

ຫົວໜ້າພະແນກຂາຍໜ້າຮ້ານ

ທ່ານ ສອນເພັດ ສຸທຳມະວົງ

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິການ

ທ່ານ ສາຍັນ ຈິດຊ່ວຍ

ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ

ທ່ານ ຄຳຕັນ ທອງສຳເລັດ

ຫົວໜ້າພະແນກປ້ອງກັນ

     ການສູນຫາຍ