ORGANIZATION CHART

Chaleun Sekong Group

The President

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ

ຜູ້ຊ່ວຍປະທານ

ເລຂາ ປະທານ

ບໍລະສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ CSC Complex center ຈຳກັດ

ຮອງປະທານບໍລິສັດ

ໂຮງແຮມ ເຊນທາຣາ ພລູມີເຣຍ ຣີສອດ ປາກເຊ

ອຳນວຍການ

ພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ຮອງອຳນວຍການ

ປະສານງານການກໍ່ສ້າງ (KP)

ຝ່າຍບໍລິຫານ

ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານ

ຫົວໜ້າບໍລິຫານງານ

ຄະນະກຳມະການກວດສອບພາຍໃນ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ບໍລິສັດຢູ່ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານງານຂອງ ຄະນະພາຍໃນ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ຮ້ານອາຫານ CSC sport clup

ບໍລິສັດ ຊີເອັສຊີ ຄອນກຣີດ ວຽງຈັນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິສັດ ຊີເອັສຊີ ຄອນກຣີດ ປາກເຊ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ໂຮງງານ ຂົບຫີນ ຈະເລີນເຊກອງ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ຈະເລີນຟາມ

ປ້ຳ ນ້ຳມັນຈະເລີນ