ORGANIZATION Of  CSC CONCRETE VIENTIANE

ທ່ານ ວິໄລພອນ ຣາຊຈັກ

ຜູ້ຊີນຳ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ນາງ ບຸນລ້ອມ ພົມມະນີ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ນາງ ບຸນລ້ອມ ພົມມະນີ

ຮອງອຳນວຍການ

ທ່ານ ວັນຊະນະ ໂຊກມີໄຊ

ທ່ານ ເກດສະພອນ

ພະແນກການຕະຫຼາດ

ທ່ານ ໝາຍ ບຸດສະບາ

ພະແນກບຸກຄະລາກອນ

ທ່ານ ວິລະກອນ ທອງສະຫວັດ

ພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

ທ່ານ ສຸວັນນະສັກ

ໜ່ວຍງານ ແຫ່-ຊາຍ

ທ່ານ ວິລະກອນ ທອງສະຫວັດ

ໜ່ວຍງານຂົບຫີນ

ທ່ານ ສົມພອນ

ໜ່ວຍງານຄອນກຣີດ