ORGANIZATION Of  NAM KONG 2

ທ່ານ ສຸຫວັດ

ທ່ານ ໂຣເບີດ ຊາຣ໌ເລສ ຄລາກ

ILF

ທ່ານ ອັງເດຣ  ເກຍດີນາ

ທ່ານ ນັກຄະຣິນ ຈິນດາພັກ

ຕຳແໜ່ງວ່າງ

Ariste

ທ່ານ ວິລະຊັດ ວົງທະວີ

ທ່ານ ກຸສສຕາໂວ ຄາເດນາສ

ທ່ານ ທອງໃສ ທຳມະວົງ

ທ່ານ ໂຣເບີດ ຊາຣ໌ເລສ ຄລາກ