Constructor and construction building

ORGANIZATION Of KHOUNPHON CONSTRAUCTION

ທ່ານ  ອະນຸສອນ ແກ້ວຈູມສີ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຄະນະບໍລິຫານປະຈຳ

  1. ທ່ານ ອະນຸສອນ

  2. ທ່ານ ສົມພອນ

  3. ທ່ານ ພຸດທະລົມ

  4. ທ່ານ ສຸລິຍາ

  5. ທ່ານ ສະຫຼອງໄຊ

  6. ທ່ານ ເພັດສີລາ

  7. ທ່ານ ຄຳຜັ້ນ

ນາງ ດາລິກາ ທຸມມະລາວັນ

ເລຂາ

ທ່ານ ສຸລິຍາ ຈຳປາອຸທຸມ

ພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ

ທ່ານ ສົມພອນ ຈັນທະສອນ

ທ່ານ ເພັດສີລາ ຫົວໜ້າຊ່າງ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ

          ແລະ ກົນຈັກ

ທ່ານ ສຸລິຍະເທບ ບຸນຄຸນສຸກຈະເລີນ

ບັນຊີ-ການເງິນ

ທ່ານ ພຸດທະລົມ

ພະແນກຮັບເໝົາ