ORGANIZATION Of  CSC CONCRETE PAKSE

ຜູ້ຊີ້ນຳ

ທ່ານ ວິໄລພອນ ຣາຊຈັກ

ທ່ານ ນາງ ວິໄລສອນ ພົມມະນີ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ໜ່ວຍງານຄອນກຣີດ

ທ່ານ ໄຊສະພອນ

ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ

ໜ່ວຍງານ ແຫ່-ຊາຍ

ບັນຊີຄອນກຣີດ

ຄວບຄຸມການຜະລິດ

ທ່ານ ຈັນສຸກ ບຸນຍະສານ

ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ

ທ່ານ ວິໄລພອນ ດວງມະນີ

ບັນຊີ ແຫ່ຊາຍ

ທ່ານ ນາງ ພອຍໄພລິນ ຜາລີວົງ