ນ້ຳກົງ 3

ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ໃນນ້ຳກົງ ເຊີ່ງເປັນສາຂາໜຶ່ງຂອງນ້ຳເຊກອງທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກພູສູງ ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື​

ເສັ້ນຂະໜານທີ່ 14’34’34’’  ,ເສັ້ນແວງທີ່ 106’55’27’’

namkong3 (1)
namkong3 (1)

namkong3 (2)
namkong3 (2)

Namkong3_1
Namkong3_1

namkong3 (1)
namkong3 (1)

1/25

LOCATION OF THE PROJECT

namkong3 (1)
namkong3 (1)
namkong3 (2)
namkong3 (2)
namkong3 (3)
namkong3 (3)
namkong3 (4)
namkong3 (4)
namkong3 (5)
namkong3 (5)
namkong3 (6)
namkong3 (6)
Namkong 3 (16)
Namkong 3 (16)
Namkong 3 (17)
Namkong 3 (17)
Namkong 3 (11)
Namkong 3 (11)
Namkong 3 (10)
Namkong 3 (10)
Namkong 3 (8)
Namkong 3 (8)
Namkong 3 (9)
Namkong 3 (9)
Namkong 3 (12)
Namkong 3 (12)
Namkong 3 (13)
Namkong 3 (13)
Namkong 3 (14)
Namkong 3 (14)
Namkong 3 (6)
Namkong 3 (6)
Namkong 3 (5)
Namkong 3 (5)
Namkong 3 (14)
Namkong 3 (14)
Namkong 3 (1)
Namkong 3 (1)
Namkong 3 (2)
Namkong 3 (2)
Namkong 3 (3)
Namkong 3 (3)
Namkong 3 (4)
Namkong 3 (4)
Namkong 3 (5)
Namkong 3 (5)
Namkong 3 (6)
Namkong 3 (6)
Namkong 3 (7)
Namkong 3 (7)
Namkong 3 (13)
Namkong 3 (13)
Namkong 3 (12)
Namkong 3 (12)
Namkong 3 (10)
Namkong 3 (10)
Namkong 3 (11)
Namkong 3 (11)
Namkong 3 (9)
Namkong 3 (9)

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ChaleunSekong Energy Co.,Ltd
Address of company (Vientiane Office): 
5th Floor, NNN Building, Bourichan Rd,
Ban Phonsinouan, Vientiane , Lao PDR.
Tel: +856 030 550 7445

Success! Message received.