ຮ່ວມງານກັບເຮົາ

Job ID: ບັນຊີອາວຸໂສ

November 29, 2019

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

• ບັນທຶກບັນຊີປະຈຳວັນ;

• ລົງບັນຊີໃຫຍ່ແຍກປະເພດ;

• ສະຫຼຸບສັງລວມວຽກງານບັນຊີ ຂອງວິສາຫະກິດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດ.

Job ID : ຊ່າງໄຟຟ້າ: ຊ່າງຈອດ, ຊ່າງເຊື່ອມ

June 29, 2019

ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກ :

- ຕິດຕາມ, ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກໂຮງຜະລິດຫີນ ເປັນປະຈຳ;

- ບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກຂົບຫີນປະຈຳວັນ;

- ສະຫຼຸບລາຍງານການບຳລຸງຮັກສາ, ການສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກໂຮງຜະລິດຫີນ ປະຈຳວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ;

- ຂື້ນແຜນການບຳລຸງຮັກສາ, ການສ້ອມແປງເຄື່ອງຂົບຫີນປະຈຳເດືອນ.

Job ID : 002 Human Resource Manager - CSC

August 16, 2018

Main responsibilities:

-HR strategy yearly planning for the company liaison with the top management.

-Superintendent smooth implementation of Human Resource policies and procedures for manpower planning, recruitment, selection, induction, joining and exit formality, statutory compliance, employee engagement, payroll manageme

Job ID : 003 Financial & Accounting Manager

August 16, 2018

Main responsibilities:

-Planning and decision making by identifying, maintaining, and evaluating information which includes financial and accounting information; recommending actions.

- Responsible to setup financial-accounting system in accordance to Lao PDR’s financial-accounting standard and international.

Job ID : 004 Senior Financial Accounting

August 16, 2018

Main responsibilities  :

- Responsible to create the financial-accounting policies......

- Manage and audit the Company’s financial - accounting system....

- Follow and report the expenditure - revenue of Head Quarter.....

- Build financial and accounting report by monthly, quarterly.......

Please reload