BEGINNING OF LIFE

THE LITTLE GRIP THESE GREAT ENERGY .

YOU WOULD MAKE FUTURE ADVANCES.

ກ່ຽວກັບເຮົາ

ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ຫລື ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ (CS ENERGY CO., LTD) ເປັນ ບໍລິສັດໜຶ່ງ ໃນເຄືອຂອງ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ກຣຸບ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ. ທຸລະກິດຫລັກແມ່ນ ເປັນຜູ້ລົງທຶນເອງ, ກໍ່ສ້າງ, ບໍລິຫານ ແລະພັດທະນາເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ເພື່ອຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທົດແທນທີ່ສະອາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາຂອງປະເທດ, ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ທາງບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂການລົງທືນທາງດ້ານພະລັງງານນໍ້າຕົກໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ລະດັບສາກົນໃນທຸກໆດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມແບບວິທີປະຕິບັດຂອງສາກົນຍອມຮັບ. 

ປະຈຸບັນ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຜະລິດກະແສໄຟຟ້າແລ້ວຈໍານວນ ສາມເຂື່ອນ ແລະ ອີກໜຶ່ງເຂື່ອນກຳລັງຈະດຳເນີນການຜະລິດໃນເດືອນ 4 ປີ 2017 ຄື:

  • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ນໍ້າງຽບ 3A      ທີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

  • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເຊນໍ້ານ້ອຍ 1     ທີ່ແຂວງ ອັດຕະປື

  • ເຂື່ອນເຊນໍ້ານ້ອຍ 6 ທີ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ , ແລະ

  • ເຂື່ອນນໍ້າກົງ ສອງ ທີ່ແຂວງ ອັດຕະປື, ກຳລັງຢູໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ຂອງການກໍ່ສ້າງ, ຄາດວ່າຈະດຳເນີນການຜະລິດໃນ ເດືອນ 4 ປີ 2017.

ນອກຈາກນິ້, ຍັງມີແຜນຈະກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳຕົກໃຫມ່ ອີກ ສອງແຫ່ງ ຊຶ່ງປະຈຸບັນຍັງຢູ່ໃນການປະເມີນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການອອກແບບ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະເລີມດຳເນີນການກ່ສ້າງ ໃນທ້າຍ ປີ 2017 ນີ້.

ວິໃສທັດ

ເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນລາວ ທີ່ຢືນຢູ່ແຖວໜ້າ ຂອງປະເທດ ໃນການສະໜອງແລະ ບໍລິການດ້ານທຸລະກິດພະລັງງານແກ່ຕະຫລາດທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.

ພາລະກິດ 

  1. ສະແຫວງຫາໂອກາດໃນການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາດ້ານທຸລະກິດພະລັງງານ

  2. ສ້າງລະບົບ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການບໍລິຫານຈັດການ ທີ່ໄດ້ມາດຖານສາກົນໃນລາຄາທີ່ເປັນທໍາ

  3. ສັນຫາ, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດບັນຈຸເຂົ້າເປັນທີມງານ ຂອງບໍລິສັດ

  4. ບໍລິຫານຈັດການ ທຸລະກິດ ໂດຍເນັ້ນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະຍຸດຕິທໍາເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທຸກໆຝ່າຍ ລວມທັງລຸກຄ້າ, ຜູ້ຖືຮູ້ນ, ພະນັກງານ, ສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ.