CSC Concrete Sole Co.,Ltd.

Manufacture and sells precast concrete

ຊີເອສຊີ ຄອນກຣີດ

ບໍລິສັດ ຊີເອັສຊີ ຄອນກຣີດ ວຽງຈັນ

ບໍລິສັດ ຊີເອັສຊີ ຄອນກຣີດ ຈໍາກັດ, ເປັນບໍລິສັດໜື່ງ ໃນເຄືອຂອງ ບໍລິສັດຈະເລີນເຊກອງກລຸບ ຈໍາກັດ ຜູ້ດຽວ, ສ້າງ ຂື້ນໃນປີ 2016,ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ ຜະລິດປູນຄອນກຣີດສໍາເລັດຮູບ,​ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຄງການຮັບເໝົາ ກ່ສ້າງພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍທົ່ວໄປໃຫ້ ລູກຄ້າ, ຊື່ງທາງບໍລິສັດໄດ້ລົງທືນສຸງໃນການຕິດຕັ້ງໂຮງງານທີ່ທັນສະໄໝ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບເທກໂນໂລຢີທີ່ມີປະສິດທິພາບສຸງ ມາຄວບຄູມລະບົບການຜະລິດຄອນກລິດ ສໍາເລັດຮູບທຸກປະເພດ

ບໍລິສັດ ຊີເອັສຊີຄອນກຣີດ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ 450 ປີ, ບ້ານດົງໂພນແຮ່, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,​ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ບໍລິສັດມີໂຮງງານປະສົມຄອນກຣີດ ສໍາເລັດຮູບ ຈໍານວນ 2 ແຜ້ນ , ສາມາດຜະລິດໄດ້ 1,440 ແມັດກ້ອນ/ມື້ , ຕັ້ງຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ໂຮງງານ58,000 ຕາແມັດ, ມີ ພາຫານະ ຂົ່ນສົ່ງປູນ ຫລາຍຂະໜາດຕ່າງກັນ ຈໍານວນ 25 ຄັນ,   ຈີ່ງເຮັດໃຫ້ ວຽກບໍລິການ ຜະລິດປູນປະສົມຄອນກຣີດ ມີຄວາມວ່ອງໄວ,​ ທັນເວລາ ແລະ ສາມາດຮອງຮັບວຽກໂຄງການໃຫ່ຍໄດ້ ເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການ ສ້າງພະແນກຖະແຫລວງຂ່າວ, ວັດຖະນະທໍາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍ ອີກຫລາຍໂຄງາການ.

ຊີເອສຊ ຄອນກຣີດ ປາກເຊ

ບໍລິສັດ ຊີເອັສຊີ ຄອນກຣີດ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດໜື່ງໃນເຄືອຂອງບໍລິສັດຈະເລີນເຊກອງກລຸບ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ສ້າງຂື້ນໃນປີ 2014, ເພື່ອຜະລິດປູນຄອນກຣີດສໍາເລັດຮູບທຸກປະເພດ, ສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຄງການຮັບເໝົາ ກ່ສ້າງຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍທົ່ວໄປໃຫ້ ລູກຄ້າ, ຊື່ງທາງບໍລິສັດໄດ້ລົງທືນສຸງໃນການຕິດຕັ້ງໂຮງງານທີ່ທັນສະໄໝ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບເທກໂນໂລຢີທີ່ມີປະສິດ ທິພາບສຸງ ມາຄວບຄູມລະບົບການຜະລິດຄອນກລິດ ສໍາເລັດຮູບທຸກປະເພດ.

ໃນລະບົບການຜະລິດປະກອບດວ້ຍ ການອອກແບບດ້ວຍຄອມພິວເຕີຂັ້ນສູງ, ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອສ້າງລະບົບການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຖືກຕ້ອງ, ດວ້ຍຄຸນນະພາບດັ່ງກ່າວ ຈິງເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກລຸກຄ້າ ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃຫ້ໂຄງການໃຫ່ຍໆ ຂອງບໍລິສັດ ສໍາເລັດຫລາຍໂຄງການ.

ບໍລິສັດ ຊີເອັສຊີຄອນກຣີດ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ແຫ່ງທີ່ສອງນີ້ຫລືຊື່ ເກົ່າ ເປັນໂຮງງານປະສົມຄອນກຣີດສໍາເລັດຮູບ ຈະເລີນເຊກອງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ລົ່ມສັກ,​ ເມືອງບາຈຽງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ປະກອບດວ້ຍໂຮງງານປະສົມຄອນກລິດ ຈໍານວນ 1ແຜ້ນດວ້ຍກໍາລັງການຜະລິດ 500ແມັດກ້ອນ/ວັນ, ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ 5,000 ຕາແມັດ.ສາມາດຮອງຮັບໂຄງການພາຍໃນໄດ້ຫລາຍໂຄງການເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການກ່ສ້າງເສັ້ນທາງ, ໂຄງການກ່ສ້າງຫ້ອງການທະນາຄານກາງ ພາກໃຕ້ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍອື່ນໆ ອີກຫລາຍໂຄງການ.

Please reload

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

CSC Concrete Co., LTD 

450 Rd, Ban Dongphonhei, Hatsayfong district, Vientiane, Lao P.D.R
Tel (+856-20) 23411222, 
Email: bounlom@csgroup.la, bounlom.pmn@gmail.com

Success! Message received.