ORGANIZATION Of  NAM KONG 3

ທ່ານ ໂຣເບີດ ຊາຣ໌ເລສ ຄລາກ

ທ່ານ ທອງໃສ ທຳມະວົງ

ທ່ານ ກຸສສຕາໂວ ຄາເດນາສ

ທ່ານ ວິລະຊັດ ວົງທະວີ

Ariste

ຕຳແໜ່ງວ່າງ

ທ່ານ ນັກຄະຣິນ ຈິນດາພັກ

ທ່ານ ອັງເດຣ  ເກຍດີນາ

ILF

ທ່ານ ໂຣເບີດ ຊາຣ໌ເລສ ຄລາກ

ທ່ານ ສຸຫວັດ