ນ້ຳກົງ 2 

  • ນ້ຳກົງ 2 (66 ເມກາວັດ) ແຂວງ ອັດຕະປື ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ:

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 2 ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຂື່ອນທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານນໍ້າຈາກທໍາມະຊາດ ເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍລິສັດຈະເລີນພະລັງງານກໍາລັງລົງທືນເພື່ອ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການຊົມໃຊ້ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ

ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຂອງເຂື່ອນ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງປະມານ 27 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງມີສາຍນ້ຳທີ່ໄຫຼວຽນຕະຫຼອດປີ ເໝາະສົມແກ່ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ເຊິ່ງຄວາມຍາວຂອງນ້ຳແມ່ນຈາກເຂື່ອນ ປະມານ 72 ກິໂລແມັດ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ 2 ມີພື້ນທີ່ຈັດເກັບປະມານ 861 ກມ2

ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍບໍສັດ ທີ່ປຶກສາດ້ານການອອກແບບທາງເຕັກນິກ ແລະ ວິສະວະກອນ ຊາວຕາງປະເທດ ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 50 ປີ ໃນໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ (ລວມໄລຍະເວລາ 20 ປີໃນປະເທດລາວ) ໄດ້ແກ່ບໍລິສັດ ILF  Consulting Co., Ltd (Austria) ບໍລິສັດ (Right tunneling Co., Ltd (Thailand), ບໍລິສັດ Whessoe (Malaysia), ບໍລິສັດ Pöyry (Finland) ຜູ້ສຳຫຼວດອອກແບບ ຈັດຫາວັດສະດຸອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນກວດສອບຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງ ແລະ ທົດສອບມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.

LOCATION OF THE PROJECT

CONTACT US

ChaleunSekong Energy Co.,Ltd
Address of company (Vientiane Office): 
5th Floor, NNN Building, Bourichan Rd,
Ban Phonsinouan, Vientiane , Lao PDR.
Tel: +856 030 550 7445

© 2023 by Chaleunsekong Group. Proudly created with Solution Design

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle