ຮ່ວມງານກັບເຮົາ

Job ID : SInior Accounting

November 29, 2019

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

• ບັນທຶກບັນຊີປະຈຳວັນ;

• ລົງບັນຊີໃຫຍ່ແຍກປະເພດ;

• ສະຫຼຸບສັງລວມວຽກງານບັນຊີ ຂອງວິສາຫະກິດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດ.

Please reload