BEGINNING OF LIFE

THE LITTLE GRIP THESE GREAT ENERGY .

YOU WOULD MAKE FUTURE ADVANCES.

ທຸລະກິດເຂື່ອນ

ນ້ຳກົງ 2

January 23, 2017

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 2 ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຂື່ອນທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານນໍ້າຈາກທໍາມະຊາດ ເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍລິສັດຈະເລີນພະລັງງານກໍາລັງລົງທືນເພື່ອ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການຊົມໃຊ້ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີເຊີ່ງທີ່ຕັ້ງຂອງເຂື່ອນຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງອັດຕະປື ລົງໄປທາງໃຕ້ ປະມານ 40 ກິໂລແມັດ ຫຼື ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງພູວົງ ອອກໄປທາງທິດໃຕ້ປະມານ 27 ກມ ເຊິ່ງອາໃສສາຍນໍ້າກົງເປັນແຫຼ່ງສະໜອງປະລິມານນໍ້າ ໂດຍສາຍນໍ້າແຫ່ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມຍາວເກືອບ 70 ກມ. ໂດຍລວມແລ້ວເນື້ອທີ່ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ2 ກວມເຖິງ 861 ກມ2.

ເຊນ້ຳນ້ອຍ1

January 23, 2017

ໂຮງງານໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ເຊນ້ຳນ້ອຍ 1 ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ບ້ານ ແປງພູຄຳ ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ໄລຍະທາງ ຫ່າງຈາກແຂວງອັດຕະປື ປະມານ 50 ກິໂລແມັດ ແລະ 35 ກິໂລແມັດ ຈາກ ແຂວງເຊກອງ.

ກຳລັງຕິດຕັ້ງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ 14.8 mw

ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2 ເຄື່ອງ

ກຳລັງການຜະລິດ 7.4 MW

ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6

January 23, 2017

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6 ຕັ້ງຢູ່ ທີ່ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ກຳລັງຕິດຕັ້ງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ 5.0 mw

ກຳລັງການຜະລິດ 2.5 MW

ນ້ຳງຽບ 3A

January 23, 2017

ໂຄງການຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງຄູນປະມານ 30 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງມີຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດດັ່ງນີ້

ເສັ້ນຂະໜານທີ່ 19’17’54’’  ,ເສັ້ນແວງທີ່ 103’21’58’’

ນ້ຳກົງ 3

January 23, 2017

ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ໃນນ້ຳກົງ ເຊີ່ງເປັນສາຂາໜຶ່ງຂອງນ້ຳເຊກອງທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກພູສູງ ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື​

ເສັ້ນຂະໜານທີ່ 14’34’34’’  ,ເສັ້ນແວງທີ່ 106’55’27’’

NAM E-MOUN

June 14, 2017

Project location and river basin overview:

The Nam E-Moun Project is located in Southern Laos on the Nam E-Moun and Houay Het Rivers, 30 kilometres north-east of Sekong in Sekong province. The Houay Het River is tlie ai tributary of the Nam E­ Moun River, and the Nam E-Moun River is a main tributary on the left bank of the Sekong River. The Houay Het River has a catchment area of 254 km2  at the diversion  dam site and the Nam E-Moun River a catchment area of 208 km2  at the main dam site.

ນ້ຳພາກ

March 01, 2017

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ນ້ຳພາກ (Nampak HPP) ຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນສ່ຽງໃຕ້ ຂອງພູພຽງບໍລະເວນ ປະມານ 10 ກິໂລແມັດ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 150 ເມກະວັດ, ຢູ່ລະຫວ່າງການສຳຫຼວດ ແລະ ອອກແບບດ້ານເຕັກນິກ.

ນ້ຳອ່າງ

March 03, 2017

ໂຄງການຕັ້ງຢູ່ ເມືອງ ຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງປະເທດລາວຫ່າງຈາກພູພຽງບໍລະເວນ ປະມານ 50 ກິໂລແມັດ, ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 41 ເມກາວັດ.

Please reload