ທີມຜູ້ບໍລິຫານ ເຊນ້ຳນ້ອຍ6

ຮັກສາການຜູ້ຈັດການເຂື່ອນ

ທ່ານ ປຣະສິດ ພັນໂພ

ຮັກສາການຜູ້ຈັດການເຂື່ອນ

ທ່ານ ວົງພະຈິດ ມະນີຈັນ

ຮັກສາການຜູ້ຈັດການເຂື່ອນ

ທ່ານ ມົນຕີ ບຸນຊານ

ທ່ານ ສະໝານ ມີບຸນ

ຮອງອຳນວຍການໃຫຍ່

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ChaleunSekong Energy Co.,Ltd
Address of company (Vientiane Office): 
5th Floor, NNN Building, Bourichan Rd,
Ban Phonsinouan, Vientiane , Lao PDR.
Tel: +856 030 550 7445

Success! Message received.