ທີມຜູ້ບໍລິຫານ ນ້ຳງຽບ 3A

ທ່ານ ສະໝານ ມີບຸນ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ຮັກສາການຜູ້ຈັດການເຂື່ອນ

ທ່ານ ສຸພາວົງ ສຸທຳມະວົງ

ຮັກສາການຜູ້ຈັດການເຂື່ອນ

ທ່ານ ໜູນກູນ ນັນທະລາດ

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ChaleunSekong Energy Co.,Ltd
Address of company (Vientiane Office): 
5th Floor, NNN Building, Bourichan Rd,
Ban Phonsinouan, Vientiane , Lao PDR.
Tel: +856 030 550 7445

Success! Message received.