ທີມຜູ້ບໍລິຫານ ນ້ຳກົງ 3

ທ່ານ ທອງໃສ ທຳມະວົງ

ທ່ານ ວິລະຊັດ ວົງທະວີ

ທ່ານ ກຸສສຕາໂວ ຄາເດນາສ

ທ່ານ ວໍລະວຸດ ສຸຂາວັນ

ທ່ານ ອັງເດຣ  ເກຍດີນາ

ວິສະວະກອນໂຍທາ

ທ່ານ ນັກຄະຣິນ ຈິນດາພັກ

ວິສະວະກອນໄຟຟ້າ

ທ່ານ ໂຣເບີດ ຊາຣ໌ເລສ ຄລາກ

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ລິດສະໝີ ລາດຊະວົງ

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ChaleunSekong Energy Co.,Ltd
Address of company (Vientiane Office): 
5th Floor, NNN Building, Bourichan Rd,
Ban Phonsinouan, Vientiane , Lao PDR.
Tel: +856 030 550 7445

© 2023 by Chaleunsekong Group. Proudly created with Solution Design

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle