News & Events
 ທີມຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດເຄພີ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ

ທ່ານ  ອະນຸສອນ ແກ້ວຈູມສີ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ກົນຈັກ

ທ່ານ ສົມພອນ ຈັນທະສອນ

ຫົວໜ້າພະແນກ ຮັບເໝົາ

ທ່ານ ພຸດທະລົມ ພິລາລັກ

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິການ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ທ່ານ ສຸລິຍາ ຈຳປາອຸທຸມ

ຫົວໜ້າຊ່າງ

ທ່ານ  ເພັດສີລາ ບຸດດາວົງ

ໜ່ວຍງານຈັດຊື້

ທ່ານ ສະຫຼອງໄຊ

ຜູ້ຊີ້ນຳການສ້ອມແປງ

ທ່ານ ຄຳຜັ້ນ